Summary

The document contains the full text of the Consent to the processing of personal data in English, Czech, Portuguese and Bulgarian.


Full policy

Consent to the processing of personal data

This consent is necessary for your involvement in Gender Blender Learning e-learning. You cannot register without your consent.

1) HR Club of Moravia and Silesia, abbreviated: KPMS, hereinafter referred to as: "Controller" informs you of how and why it processes your personal data. These Principles apply to you as a participant in Gender Blended Learning e-learning.

2) These Principles are issued in accordance with Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data ("Regulation" or "GDPR"), which has been effective since 25 May 2018. 

3) For the purpose of your registration and subsequent user work in Gender Blended Learning e-learning, we will process your personal data to the extent that is necessary for the purposes of processing, i.e. for the registration in moodle.kpms.cz and issuing a certificate of participation and certificate. These are contact and identification data (first and last name, organization name, main office address, office and / or private e-mail address and office and / or private phone number) and other data needed to participate.

4) The legal basis for processing is the performance between us as a Controller (e-learning provider) and you as a data subject (e-learning user), furthermore, compliance with the above cited Regulation, and compliance with the parameters of an approved project in the Erasmus+ programme. This project has been funded with support from the European Commission. The legal basis overlapping to a certain extent is the performance of the Controller's legal obligations, in particular in relation to certain tax and accounting regulations. Our legitimate interest is also a title for processing when we store the personal data for 10 years, especially in the event that we have to submit such personal data or documents on which such personal data occur as evidence in litigation. Therefore, our legitimate interest is our legal protection during the limitation period. 

5) The Controller is not the author, developer, programmer, or owner of the Moodle portal, it has only rented a space on the part of the portal: moodle.kpms.cz. Please note that the above required data according to Article 3) is stored on this server moodle.kpms.cz, and under certain conditions defined in the licence, the authors, developers and programmers of the owner of the moodle portal may enter it based on the licence agreement 

6) Cookies - these are small data files that are stored on your device from our website through your browser. These files ensure better user experience and better functionality of our website, and in particular allow faster loading of already visited sites and allow you to remain logged in to your user account. So-called advertising cookies that are used for targeted advertising are not used on our website. You can disable the saving of cookies in your browser or delete them from your device manually. However, this will affect the functionality of our website that will not remember you. 

7) We process your personal data for as long as it is necessary for fulfilling our obligations, as the case may be for as long as you have a user account with us. Moodle.kpms.cz portal will cease to function if the KPMS does not extend the licence and thus all data stored on the server moodle.kpms.cz will disappear. Due to our legitimate interest, we store your personal data in accordance with Article 4) due to our protection in potential litigation, which corresponds to an objective limitation period under the Civil Code. We process some of your personal data for a period of time fixed by special legal regulations, especially for tax and accounting purposes.

8) Your personal data stored on moodle.kpms.cz portal and in writing at the administrator's office will be accessible only to our employees involved in the project, or external accountants, tax and legal advisors and other advisors who receive this personal data only to the extent necessary and who are bound by compulsory confidentiality. We do not present your personal data to any third parties, with the exception of public authorities for the purpose of fulfilling our legal obligations. We do not further process your personal data, use it for direct marketing, provide or sell to third parties. 

9) Although we do not have a Data Protection Officer, you can contact us as a Controller by e-mail on our website or by writing to our registered office at any time. The Controller is entitled to request proof of your identity in order to prevent unauthorized persons from accessing your personal data.

10) In accordance with the GDPR, you have the right to correct or add personal data, to request processing restrictions, to file a complaint against the processing of personal data, to request the transfer of data, access to your personal data, to be informed of personal data breaches, the right to delete your personal data and other rights stipulated in the GDPR. In the event of deletion of your personal data, we cannot maintain your access to e-learning.

11) You have the right to file a complaint regarding the processing of personal data or non-performance of the Controller's obligations resulting from GDPR to the supervisory authority. The supervisory authority is the Office for Personal Data Protection, with its registered office at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz.

12) By clicking and continuing, you accept these Terms and Conditions and confirm that you have read, fully understand and agree to them.

----------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas je nezbytný pro Vaše zapojení do e-learningu Gender Blended Learning. Bez Vašeho souhlasu nemůže být provedena registrace.

1) Klub personalistů Moravy a Slezska, z. s., ve zkratce: KPMS, dále uváděn jako: „Správce“ Vás informuje o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto zásady se týkají Vás, jako účastníka e-learningu Gender Blended Learningu.

2) Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“), které je účinné od 25. května 2018.

3) Pro potřebu Vaší registrace a následné uživatelské práce v e-learningu Gender Blended Learning budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, tedy pro účely registrace do moodle.kpms.cz a vystavení potvrzení o účasti a certifikátu. Jedná se o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, název organizace, adresa sídla, služební případně soukromá e-mailová adresa a služební případně soukromé telefonní číslo) a další údaje potřebné pro účast. 

4) Právním základem zpracování je plnění mezi námi jako Správcem (poskytovatelm e-learningu) a Vámi jako subjektem údajů (uživatelem e-learningu), dále dodržování výše citovaného Nařízení, a dále dodržování parametrů schváleného projektu v programu Erasmus+. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Právním základem překrývajícím se v určitém rozsahu je plnění právních povinností správce, a to zejména ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům. Náš oprávněný zájem je také titulem pro zpracování v případě, kdy osobní údaje uchováváme po dobu 10 let zejména pro případ, že bychom museli tyto osobní údaje nebo dokumenty, na kterých se tyto osobní údaje nacházejí, předložit jako důkazy v soudním sporu. Našim oprávněným zájmem je tedy naše právní ochrana, a to po dobu běhu promlčecí lhůty.

5) Správce není autorem, vývojářem, programátorem, ani majitelem portálu Moodle, pouze si za finanční úhradu pronajal prostor na části portálu: moodle.kpms.cz. Počítejte, prosím, s tím, že výše požadovaná data dle bodu 3) jsou uložena na tomto serveru moodle.kpms.cz, a za určitých podmínek definovaných v licenci do něho mohou na základě licenčního ujednání vstoupit autoři, vývojáři a programátoři vlastníka portálu Moodle.

6) Soubory cookies - jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek, a umožní Vám zůstat přihlášeni na Vašem uživatelském účtu. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na našich internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.

7) Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění našich závazků, resp. po dobu, kdy u nás máte veden uživatelský účet. Pokud portál moodle.kpms.cz přestane fungovat, zaniknou veškeré údaje uložené na serveru moodle.kpms.cz. Z důvodu našeho oprávněného zájmu uchováváme Vaše osobní údaje dle bodu číslo 4) z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.

8) K Vašim osobním údajům uloženým na portálu moodle.kpms.cz a v písemné podobě v sídle správce budou mít přístup pouze naši zaměstnanci zapojeni do projektu, příp. externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme Vaše osobní údaje žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci při plnění našich právních povinností. Vaše osobní data nijak dále nezpracováváme, nepoužíváme k přímému marketingu, neposkytujeme nebo neprodáváme třetím osobám.

9) Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na e-mail uvedený na našem webu, či písemně na adrese našeho sídla. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

10) V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. V případě výmazu Vašich dat nemůžeme zachovat Váš přístup do e-learningu a Vaše osobní údaje budou vymazány.

11) Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

12) Odkliknutím a pokračováním potvrzujete, že berete na vědomí tyto obchodní podmínky, že jste je četli, že s nimi v plném rozsahu srozuměni.

---------------------------

Consentimento para o processamento de dados pessoais

 Este consentimento é necessário para participar no curso e-learning “Gender Blended Learning” e não poderá registar-se sem o mesmo.

 1) O HR Club da Moravia e Silesia, abreviado como KPMS, doravante referido como "Administrador", informa-o/a neste consentimento sobre como e por que razão processa os seus dados pessoais. Estes princípios aplicam-se a si enquanto participante do curso e-learning “Gender Blended Learning”.

 2) Estes princípios são emitidos em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 relativo à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais ("Regulamento" ou "RGPD"), em vigor desde 25 de maio de 2018.

 3) Para efeitos do seu registo e subsequente trabalho enquanto utilizador/a do curso e-learning “Gender Blended Learning”, iremos processar os seus dados pessoais na medida necessária para a finalidade a que se destinam, ou seja, para o registo no moodle.kpms.cz e emissão do certificado de participação. Os dados em causa são os de contacto e de identificação (primeiro e último nome, nome da organização, endereço da sede, endereço de e-mail pessoal e/ou profissional e número de telefone pessoal e/ou profissional) e outros dados necessários para participar.

 4) A base legal para o processamento dos dados solicitados é a relação entre o Administrador, enquanto fornecedor de e-learning, e o/a titular dos dados, enquanto utilizador/a de e-learning, para além do cumprimento do Regulamento acima citado e da conformidade com os parâmetros do projecto aprovado no âmbito do programa Erasmus + que financia o programa de formação. A base legal que se sobrepõe, até certo ponto, é o cumprimento das obrigações legais do Administrador, especialmente em relação a determinados regulamentos fiscais e contabilísticos. Em nome do nosso interesse legítimo, contempla-se também o direito de processamento e arquivo dos dados pessoais por 10 anos, especialmente no caso de termos que enviar tais dados pessoais ou documentos nos quais constam tais dados pessoais como evidência em litígios e auditorias. Portanto, este nosso interesse legítimo refere-se à nossa proteção legal durante o período de prescrição.

 5) O Administrador não é o autor, desenvolvedor, programador ou proprietário do portal moodle, tendo apenas alugado um espaço no portal moodle.kpms.cz. Por favor, note que os dados exigidos acima, de acordo com o Artigo 3) são armazenados neste servidor moodle.kpms.cz e, sob certas condições definidas na licença, os autores, desenvolvedores e programadores do proprietário do portal moodle podem inseri-los com base no contrato de licença.

 6) Cookies: estes são pequenos arquivos de dados que são armazenados no seu dispositivo a partir do nosso site através do seu navegador. Esses arquivos garantem uma melhor experiência enquanto utilizador/a e melhor funcionalidade do nosso site e, em particular, permitem o carregamento mais rápido de sites já visitados e permitem que permaneça ligado/a à sua conta de utilizador/a. No nosso site não são usados os chamados cookies de publicidade que são usados ​​para publicidade direcionada. Pode desativar a gravação de cookies no seu navegador ou excluí-los do seu dispositivo manualmente. No entanto, isso afetará a funcionalidade do nosso site que não memorizará os seus dados.

 7) Iremos processar os seus dados pessoais pelo tempo que for necessário para o cumprimento das nossas obrigações, conforme o caso, enquanto tiver uma conta de utilizador/a conosco. O portal Moodle.kpms.cz deixará de funcionar se o KPMS não prolongar a licença e, assim, todos os dados armazenados no servidor moodle.kpms.cz desaparecerão. Devido ao nosso interesse legítimo, iremos armazenar os seus dados pessoais de acordo com o Artigo 4) para nossa proteção em litígios potenciais, o que corresponde a um período de limitação estabelecido no âmbito do Código Civil. Iremos processar alguns dos seus dados pessoais por um período de tempo determinado por regulamentações legais especiais, especialmente para fins fiscais e contabilísticos.

 8) Os seus dados pessoais armazenados no portal moodle.kpms.cz e por escrito nas instalações do Administrador estarão acessíveis apenas aos/às nossos/as colaboradores/as envolvidos/as no projeto, ou contabilistas externos/as, consultores/as fiscais e jurídicos/as e outros/as consultores/as que receberem esses dados pessoais apenas na medida do necessário e que estão vinculados à confidencialidade obrigatória. Não disponibilizaremos os seus dados pessoais a terceiros, com exceção das autoridades públicas com o objetivo de cumprir as nossas obrigações legais. Não processaremos os seus dados pessoais para além do tempo legal em que teremos que os manter e não os utilizaremos em marketing direto, nem os forneceremos ou venderemos a terceiros.

 9) Embora não tenhamos uma pessoa responsável pela proteção de dados, você pode entrar em contacto conosco, enquanto Administrador, por email no nosso site ou por escrito para a nossa sede a qualquer momento. O Administrador tem o direito de solicitar prova da sua identidade, a fim de impedir que pessoas não autorizadas acessem aos seus dados pessoais.

 10) De acordo com o RGPD, tem o direito de corrigir ou adicionar dados pessoais, de solicitar restrições de processamento, de registar uma reclamação contra o processamento de dados pessoais, de solicitar a transferência de dados, de acesso aos seus dados pessoais, de ser informado/a sobre violações de dados pessoais, tem ainda o direito de apagar os seus dados pessoais e outros direitos estipulados. No caso de exclusão dos seus dados pessoais, não podemos assegurar o seu acesso à formação e-learning.

 11) Tem o direito de registar uma reclamação relativa ao processamento de dados pessoais ou ao não cumprimento das obrigações do Administrador resultantes do RGPD à Autoridade Nacional de Controlo de Dados Pessoais através dos seguintes contactos: Av. D. Carlos I, 134 - 1º 1200-651 Lisboa - Telefone: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 - email: geral@cnpd.pt

 12) Ao clicar e continuar, aceita estes Termos e Condições e confirma que leu, entendeu completamente e concordou com eles.

-------------------------

Съгласие за обработка на лични данни

Необходимо да дадете Вашето съгласие за обработка на лични данни, за да може да участвате в комбинираното електронно обучение за равнопоставеност на половете.

1) Ейч Ар клубът на Моравия и Силезия, съкратено: KPMS, наричан по-долу "Контролер" ви информира как и защо обработва вашите лични данни. Тези принципи се отнасят за Вас, като участник в електронното обучение за равнопоставеност на половете.

2) Тези принципи са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни ("Регламент" или "GDPR"), който е в сила от 25 май 2018 г

3) За целите на Вашата регистрация и последваща работа, като потребител на електронното обучение, ще обработваме Вашите лични данни до степента, необходима за регистрацията Ви в moodle.kpms.cz и издаването на сертификат за участие. Това са данните за контакт и идентификация (име и фамилия, име на организация, адрес на централния офис, офис и / или личен имейл адрес и офис и / или частен телефонен номер) и други данни, необходими за участие.

4) Правното основание за обработка на личните данни е представянето между нас, като контролер (доставчик на електронно обучение) и Вас, като субект на данни (потребител на електронно обучение), освен това спазването на цитирания по-горе регламент и спазването на параметрите на одобрен проект в програмата Еразъм +. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Правното основание, припокриващо се до известна степен, е изпълнението на правните задължения на контролера, по-специално във връзка с някои данъчни и счетоводни разпоредби. Нашият законен интерес за право на обработка е и във връзка със съхраняването на личните данни в продължение на 10 години и най-вече в случай, в които трябва да предоставим лични данни или документи, в които има такива, като доказателства в съдебни спорове. Следователно интересът ни да спазим регламента е нашата правна защита по време на давностния срок.

 5) Контролерът не е автор, разработчик, програмист или собственик на портала Moodle, той използва само място в портала: moodle.kpms.cz. Моля, обърнете внимание, че горепосочените задължителни данни съгласно член 3) се съхраняват на този сървър: moodle.kpms.cz и при дадени условия, определени в лиценза, авторите, разработчиците и програмистите на собственика на портала Moodle могат да имат достъп до него въз основа на лицензионното споразумение .

6) Бисквитки - малки файлове с данни, от нашия уебсайт, които се съхраняват на Вашето устройство през браузъра Ви. Тези файлове гарантират по-добро потребителско преживяване и по-добра функционалност на нашия уебсайт и по-специално позволяват по-бързо зареждане на вече посетени сайтове и ви позволяват да останете вписан в потребителския си акаунт. Така наречените рекламни бисквитки, които се използват за насочена реклама, не се използват на нашия уебсайт. Можете да деактивирате запазването на бисквитките във вашия браузър или да ги изтриете ръчно от устройството си. Това обаче ще се отрази на функционалността на нашия уебсайт, който няма да ви запомни.

7) Обработваме личните Ви данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на задълженията ни, в случая може да е докато имате потребителски акаунт при нас. Порталът Moodle.kpms.cz ще престане да функционира, ако KPMS не удължи лиценза си и по този начин всички данни, съхранявани на сървъра moodle.kpms.cz, ще изчезнат. Във връзка със законовите разпоредби, съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с член 4) в срок, който съответства на обективен давностен срок по Гражданския кодекс, за наша защита при евентуален съдебен спор. Обработваме част от Вашите лични данни за период, определен от специални законови разпоредби, особено за данъчни и счетоводни цели.

8) Личните Ви данни, съхранявани на портала на moodle.kpms.cz и на хартиен носител в офиса на администратора, ще бъдат достъпни само за нашите служители, участващи в проекта, или външни счетоводители, данъчни, правни и други съветници, които получават тези лични данни само до степен на необходимост като са обвързани със задължителната поверителност. Ние не представяме Вашите лични данни на трети страни, с изключение на публичните органи с цел изпълнение на правните ни задължения. Не обработваме допълнително Вашите лични данни, не ги използваме за директен маркетинг, не ги предоставяме или продаваме на трети страни.

 9) Въпреки че нямаме специалист по защита на личните данни, можете да се свържете с нас, като контролер, чрез електронната ни поща, публикувана на нашия уебсайт или като пишете до офиса ни, по всяко време. Контролерът има право да поиска доказателство за вашата самоличност, за да предотврати достъпа на неоторизирани лица до личните ви данни.

10) В съответствие с регламента за обработка на лични данни имате право да коригирате или добавяте лични данни, да изисквате ограничения за обработка, да подадете жалба срещу обработването на лични данни, да поискате прехвърляне на данни, достъп до личните ви данни, да бъдете информирани за нарушаване на личните данни, правото да изтриете личните си данни и други права, предвидени в регламента.

 11) Имате право да подадете жалба към надзорния орган, относно обработването на лични данни или неизпълнението на задълженията на контролера, произтичащи от регламента за обработка на лични данни. Надзорният орган е Комисията за защита на личните данни със седалище гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  www.cpdp.bg.

12) Продължавайки напред, вие приемате настоящите Общи условия и потвърждавате, че сте прочели, напълно разбирате и се съгласявате с тях.